0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι σκοποί του Συλλόγου


Οι σκοποί του Συλλόγου είναι κοινωφελείς και συγκεκριμένα:

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας δια μέσου της φαρμακευτικής θεραπείας.

- Η προαγωγή της φαρμακευτικής θεραπείας των ψυχικά πασχόντων δια μέσου της εκπαίδευσης και της έρευνας.

- Η εισήγηση και η εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση και διατήρηση της ψυχικής υγείας των ψυχικά πασχόντων.

- Η παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης για την εφαρμογή φαρμακευτικών θεραπειών δια μέσου εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε συναδέλφους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και στο κοινό.

- Η πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο της βιοχημικής και κλινικής ψυχοφαρμακολογίας, η εκπόνηση και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η συμμετοχή και η συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονεί η Ελληνική Πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με άλλες χώρες και με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

- Η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις προόδους που επιτελούνται διεθνώς στον τομέα της Ψυχοφαρμακολογίας.

- Η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους θεραπευτικούς κλάδους, όπως της ψυχοθεραπείας για τη συνδυασμένη θεραπεία των ψυχικά πασχόντων.

- Η συνεχής ενημέρωση του κοινού για τη σκοπιμότητα και την αποστιγματοποίηση της φαρμακευτικής θεραπείας με ομιλίες, διαλέξεις και παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

- Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών που αφορούν στο δικαίωμα θεραπείας, το δικαίωμα άρνησης της θεραπείας, τη συγκατάθεση στη θεραπεία και την ασφάλεια της φαρμακευτικής θεραπείας.

- Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής και της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών μέσω της παραγωγής επικοινωνιακού υλικού και της οργανώσεως συνεδρίων και ημερίδων.

- Η προσπάθεια αναλήψεως διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.), Τοπικούς Αναπτυξιακούς Φορείς (Τ.Α.Φ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), Πανεπιστημιακά δίκτυα, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.

- Η οργάνωση εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σεμιναρίων κλπ.

- Η έκδοση κάθε φύσεως εντύπων ή και ηλεκτρονικών πνευματικών έργων (λογοτεχνικών, λευκωμάτων κλπ), οπτικοακουστικών έργων με δυνατότητα καταχωρίσεως σ’ αυτά διαφημίσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

- Η εκπόνηση κλινικών μελετών

- Η δημιουργία σχετικού δικτυακού τόπου στον κυβερνοχώρο.


Μέσα Πραγματοποιήσεως των Σκοπών


Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

- Οργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες, διεθνείς συναντήσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΟΚΑΝΑ και με άλλες επιστημονικές εταιρείες ή σωματεία.

- Ασκεί υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση του κοινού και αρμοδίων αρχών και προβαίνει σε παραστάσεις, εκπροσωπήσεις, παρεμβάσεις και εισηγήσεις σε Διοικητικές, Νομοθετικές και Δικαστικές Αρχές καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το αντικείμενο της Ψυχοφαρμακολογίας και το έννομο συμφέρον.

- Παρεμβαίνει σε αντιδεοντολογικές πρακτικές που αφορούν στη διαφήμιση και στη συνταγογράφηση.

- Συνεργάζεται με το Σύλλογο Φαρμακευτικών Εταιρειών (ΣΦΕ) για την ορθολογική ενίσχυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντικειμενική επιστημονική ενημέρωση.

- Εκδίδει θεραπευτικές οδηγίες κατά το πρότυπο διεθνών θεραπευτικών οδηγιών (Treatment Guidelines), προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο με τη χρήση του Διαδικτύου.

- Ιδρύει Κέντρο Αναφοράς σε εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με υπάρχουσες μονάδες παρεμφερούς αντικειμένου.

- Συνδέεται με διεθνή, αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα, ιδρύματα ή οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και αμοιβαία εκπαίδευση των μελών τους σε θέματα του αντικειμένου της.

- Παρέχει συμβουλευτικές πληροφορίες για την φαρμακευτική θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.

- Εκδίδει επιστημονικό περιοδικό και παράγει έντυπο ενημερωτικό υλικό, βιβλία κλπ, σχετικά με το αντικείμενο της κλινικής ψυχοφαρμακολογίας.

- Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσον, πρόγραμμα ή συνεργασία που απαιτείται κατά την κρίση του Δ.Σ. και της Γ.Σ., για την πραγμάτωση και προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

- Εκπονεί δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, διεξαγωγής συνεδρίων και ημερίδων, δημοσιότητας.

- Εκπονεί δράσεις, οι οποίες προβλέπονται από επί μέρους προγράμματα και προτεραιότητες τις οποίες θέτουν οι φορείς χρηματοδοτήσεως, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και οι οποίες σχετίζονται με τους σκοπούς του Σωματείου.

- Συμμετέχει σε δίκτυα Μ.Κ.Ο., στην ίδρυση ή και τη συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με το Σωματείο σκοπούς

- Ενεργεί πράξεις αγοράς, κατασκευής ή και μίσθωσης ακινήτων και διαμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, καθώς και αγοράς απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και κάθε άλλου αναγκαίου μέσου.


Πόροι του Σωματείου


- Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :

- Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

- Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

- Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

- Από τα τυχόν έσοδα από την κυκλοφορία επιστημονικών εκδόσεων ή επιστημονικών εκδηλώσεων του Σωματείου

- Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο, άλλες παροχές τρίτων, σε κινητά, ακίνητα ή δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτά το Σωματείο με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Δωρεές ή κληρονομίες από τρίτους, γίνονται δεκτές ύστερα από απόφαση των 2/3 των μελών του ΔΣ.

- Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, συμποσίων, ημερίδων, συνεδρίων και προγραμμάτων εφαρμογής, για τα οποία ισχύουν τα εκάστοτε συμφωνούμενα, με μόνη επιφύλαξη τη διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της Εταιρείας.

- Το ύψος των ποσών με στοιχεία (α) και (β) καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.


Ιστορία


Όπως είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, η δεκαετία 2000-2010 είχε χαρακτηριστεί ως η « Δεκαετία του εγκεφάλου».


Περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο


Παρόν Δ.Σ με 4ετή θητεία: Ιωάννης Χατζημανώλης (Πρόεδρος) , Μουγίακος Θεόδωρος (Ταμίας) , Νηματούδης Ιωάννης (Γραμματέας)...


Περισσότερα

Μέλη


Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας 1. Αγγελόπουλος Νικηφόρος 2. Αλεβιζόπουλος Γεώργιος 3. Αλεβίζος Βασίλειος ...


Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε τις τελευταίες ανακοινώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

Περισσότερα